کاشت سبزی عید در تخم مرغ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

موادلازم :

شانه تخم مرغ

تخم مرغ

گندم

مهر

رنگ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ:

کمی خاک در شانه تخم مرغ می ریزیم و گندمها را روی آنها می پاشیم .

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

چند روز گندمها را آب می دهیم تا رشد کنند.

سپس تخم مرغ ها را تخلیه منید و آنها را به دلخواه رنگ کنید و با مهر طرح بزنید.

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

گندمها که سبز شدند از داخل شانه تخم مرغ قیچی کنید و به داخل پوسته تخم مرغ انتقال دهید.

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

کاشت سبزی عید در تخم مرغ

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *