دهان شویه بسازید 

دهان شویه خود را با گیاهان دارویی بسازید .

دهان شویه، دهان شویه گیاهی ، دهان شویه طبیعی

دهان شویه طبیعی

دهان شویه بسازید

یک فنجان دم کرده ی سوسنبر یا نعنای غلیظ تهیه کنید

چای را به آهستگی بنوشید (همان مخلوط سوسنیریا نعنا )و قیل از بلعیدن ، آن را درون دهان بچرخانید و بگذارید در دهان سرد شود.

و یا از آن مانند دهان شویه استفاده کنید.

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *