آموزش دوخت هزارپا

آموزش دوخت هزارپا

این یک هزارپا زیبا است که می توانید با کمک سایت مامان اینا بسازید

آموزش دوخت هزارپا

ابتدا و انتهای هزار پا و شاخک های آن را در ابتدا می دوزیم.

آموزش دوخت هزارپا

به شکل زیر توجه کنید تا متوجه شوید که شاخک ها چگونه دوخته شده اند.آموزش دوخت هزارپا

این تصویر مربوط به قسمت جلو یعنی سر هزارپا است

آموزش دوخت هزارپا

این همه قسمت انتهای هزار پا

آموزش دوخت هزارپا

به قسمت ابتدایی و انتهایی دکمه می دوزیم و یک بند که به یر و ته آن هم دکمه نر و ماده دوخته شده است .

آموزش دوخت هزارپا

حالا با توجه به سلیقه خود صورت هزارپا را تزیین کنید.

آموزش دوخت هزارپا

حالا آموزش قسمت میانی هزار پا را دنبال کنید که به تعداد دلخواه از آن تهیه می کنید تا هزار پا بزرگتر یا کوچکتر شود.

آموزش دوخت هزارپا

حذف قسمت میانی دایره و وصل پا

آموزش دوخت هزارپا

آموزش دوخت هزارپا

آموزش دوخت هزارپا

آموزش دوخت هزارپاآموزش دوخت هزارپا

به روش آموزش داده شده حلقه های متعدد در رنگ های متفاوت تهیه کنید.

آموزش دوخت هزارپا

همان طور که می بینید هشت حلقه تهیه کنید به اضافه قسمت ابتدایی و انتهاییآموزش دوخت هزارپا

مطابق شکل عمل کنید.

آموزش دوخت هزارپا

آموزش دوخت هزارپا

آموزش دوخت هزارپا

آموزش دوخت هزارپاآموزش دوخت هزارپا

الگوی هزارپا

آموزش دوخت هزارپاآموزش دوخت هزارپا

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *